Ett hållbart samhälle

Klimat- och energifrågor är idag mycket aktuella och samhället står inför ett stort behov av att förändra energiförsörjningen. Vårt samhälle påverkas även starkt av den elektrotekniska utvecklingen. Dagens komplexa elkraftssystem skapar samberoende och därmed större sårbarhet. Tillgången till billigt och miljövänligt framställd el är viktig för den ekonomiska utvecklingen, speciellt i utvecklingsländerna.

Kommer vattnet att räcka till alla, fungerar ekosystemen när det blir torka? Hur blir det med klimatet? Vilka åtgärder behöver sättas in vid ett giftutsläpp? Det är av största vikt att vi i klimatförändringarnas tidevarv satsar på kunskap, använder nya synsätt och finner alternativa eller banbrytande tekniska lösningar. Det jobbar vi på Uppsala universitet med.

Forskningen vi bedriver handlar till exempel om:

  • Förnybar energi
  • Klimat och miljö
  • Materialanvändning

EXEMPEL PÅ TILLÄMPAD FORSKNING

Kostnadseffektiv metod för kväverening efter sprängning

Upp till 26% av sprängmedlet som används i gruvindustrin detonerar inte vilket leder till förhöjda kvävehalter i utgående industrivatten. I det här projektet ska utsläppet av kvävehaltigt gruvvatten minska genom att använda s.k. ”kvävebioreaktorer”. Metoden har utvecklats i samarbete med LKAB och Boliden, och är ett bra miljöval för gruvindustrin som är både billigt och hållbart.

Utforskning av framtida pappersbatterier

Tekniker för lagring av elektrisk energi i ett pappers- eller kartongark utforskas i det här projektet tillsammans med Billerud-Korsnäs. Framtidens förpackningslösning kommer erbjuda fler funktioner än idag. Med elektrisk energi lagrad i själva pappersmaterialet öppnas helt nya möjligheter att skapa nya funktioner.

Tillverkning av solbränsle med artificiell fotosyntes och gröna cellfabriker

Båda de här två projekten går ut på att tillverka solbränslen med hjälp av solenergi. Det ena projektet använder solenergi och liknande processer som i fotosyntesen (artificiell fotosyntes) för att sönderdela vatten till syre och väte-joner. I det andra projektet används istället gröna celler (alger) och tillför solljus, koldioxid och vatten. Algerna producera cyanobacterier som i sin tur kan användas för att utvinna framtidens bränsle (tex produktions eller flygbränsle).

Forskare som antar utmaningen

Senast uppdaterad: 2021-12-13